Business procesy a enterprise architektura

Dlouhodobým cílem Enterprise architektury je přiblížit se ke stavu, který umožní rozumný rozvoj IT ruku v ruce s dlouhodobou strategií organizace, rychlou reakci na požadavky businessu a zároveň s minimalizací provozních a investičních nákladů. Představuje souhrn obchodních, informačních, aplikačních a technických strategií a jejich dopadů na obchodní procesy a funkce. Enterprise architektura má čtyři základní stavební kameny: business, informační, aplikační a technickou architekturu.

 

Business architektura:

Zabývá se modelováním businessu organizace. Na nejvyšší úrovni se propojuje s vizí, misí a cíli organizace. Na nižších úrovních zahrnuje oblast business procesů (na konceptuální i detailní úrovni), model zákaznických segmentů, model produktů nebo služeb poskytovaných zákazníkovi, ale i organizační model společnosti. Business architektura se silně prolíná s tradičním managementem, proto je i nejsrozumitelnější osobám mimo IT. Může tedy představovat základní komunikační platformu, prostřednictvím které si business a IT vyměňují informace a definují požadavky.

 

Informační architektura:

Zabývá se informačními potřebami společnosti. V rámci informační architektury se vytváří datový model společnosti zahrnující definici nejdůležitějších informačních entit. Na detailnějších úrovních se řeší konceptuální, logické a případně fyzické datové modely. Informační architektura rovněž pokrývá oblast datových toků, chcete-li, datových interface.

 

Aplikační architektura:

Zabývá se aplikacemi používanými ve společnosti – jejich popisem a evidencí (hovoříme o aplikačním portfoliu), funkcionalitou, podporovanými obchodními procesy. Poměrně komplexní součástí aplikační architektury mohou být rozhraní mezi systémy, jejichž realizace a údržba mnohdy odčerpává značnou část prostředků IT rozpočtu.

 

Technická architektura:

Zabývá se technologickou stránkou IT. Věnuje se standardizaci v oblasti sítí, hardwaru a softwaru, technických prostředků. Představuje „tradiční IT“ oblast Enterprise architektury, nejméně spjatou s businessem. Často bývá první oblastí, kterou se společnosti systematicky zabývají. Její přínosy jsou rovněž nejsnáze a nejrychleji dosažitelné.

Architektonické standardy mohou usnadňovat rozhodování o dalším směřování IT, zjednodušovat proces nákupu a zefektivňovat komunikaci jak s dodavateli, tak v rámci společnosti samotné. V oblasti technické architektury standardy popisují technologie, které jsou v dané organizaci zavedené, používají se a jsou rovněž závazné pro další rozvoj organizace. Zavedení technických standardů přináší nesporné výhody snižování technologických rizik, úspory v oblasti provozu a údržby technologií, ale například i snižování investičních nákladů a nákladů na školení.

Standardizace v oblasti businessu je těsně spjata s obchodními procesy. Velkého významu může business architektura nabývat při transformaci či restrukturalizaci společnosti, v těsné vazbě na organizační změny.

Enterprise architektura se může stát užitečným pomocníkem usnadňujícím orientaci v nepřehledném světě IT. Zaváděním jasných kategorií a vytvářením referenčních modelů usnadňuje komunikaci mezi IT odborníky a business uživateli. Nespornou výhodou Enterprise architektury je systematický přístup respektující jednotlivé úrovně detailu. Každý problém je pak možno popsat (a zároveň řešit) na odpovídající úrovni, což zjednodušuje komunikaci a šetří čas.

Klíčovým předpokladem správného fungování Enterprise architektury je soulad s businessem společnosti. Je nezbytné, aby architektura odrážela jeho požadavky – nejen ty současné, ale i plánované v budoucnu. Jedná se tak o trvalý proces systematického dialogu mezi businessem a IT, na jehož základě se neustále udržují a aktualizují jednotlivé elementy architektury.

Snad žádné jiné odvětví nepřináší takové množství novinek a inovací tak rychle. Proto ani Enterprise architektura nemůže být rigidním neměnným souborem konceptů, standardů a modelů, ale živoucím procesem, který neustále reaguje na změny a sám sebe průběžně aktualizuje. Jedině tak je možné dlouhodobě zajistit, aby IT bylo významným spolutvůrcem obchodního úspěchu, a nikoliv jeho brzdou.

Další kompetence

Business
intelligence

Integrace
SW produktů

Vývoj SW na
míru

Podpora IT
procesů